Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van Bouwbedrijf Messink, gevestigd te Ruurlo, Slootsdijk 6. Verder te noemen de aannemer. 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op al onze overeenkomsten zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de offerte en de algemene voorwaarden gaat het bepaalde in de offerte voor.

 Artikel 2. Offertes/totstandkoming van de overeenkomst

1. Al onze offertes zijn vrijblijvend en herroepelijk mits anders is overeengekomen. Dit is anders indien in de offerte een geldigheidstermijn is genoemd. Een aanneemovereenkomst komt pas tot stand indien een offerte (tijdig) schriftelijk is aanvaard en deze aanvaarding de aannemer (tijdig) heeft bereikt.

 Artikel 3. Prijzen

1. Alle door de aannemer verstrekte prijsopgaven gaan vergezeld van een uitvoerige omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, eventueel gecompleteerd met tekeningen, en worden geacht vrijblijvend te zijn, totdat de opdracht aan de aannemer is verstrekt en door haar is aanvaard.

2. Tenzij anders is overeengekomen verplicht de aannemer zich jegens de opdrachtgever om de opgegeven bouwprijs tot 8 of 14 dagen na opgave daarvan te handhaven. Mocht zich na deze termijn door verhoging van kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen etc. een prijsstijging hebben voorgedaan, dan zal de aannemer het recht hebben om de prijsstijging aan de opdrachtgever door te berekenen, na de opdrachtgever daarvan schriftelijk kennis te hebben gegeven. De opdrachtgever zal in dat geval het recht hebben om de gegeven opdracht te annuleren zonder aan de aannemer kosten verschuldigd te zijn. Door de aannemer aan de opdrachtgever verstrekte tekeningen dienen in een dergelijk geval onverwijld aan de aannemer te worden teruggegeven, waarbij het de opdrachtgever niet is toegestaan om van de tekeningen afdrukken of kopieën te maken of te doen maken en/of deze anderszins te gebruiken. Alle rechten zijn en blijven bij de aannemer

3. De aannemer zal zoveel mogelijk tevoren wijzen op de prijsverhogingen die een verandering in de opdracht met zich meebrengt. Dit is niet nodig indien de opdrachtgever die noodzaak zelf uit zichzelf had moeten begrijpen.

 Artikel 4. Levering

1. De opdrachtgever zal bij de uitvoering van de werkzaamheden de normale/gebruikelijke werktijden hebben te aanvaarden en rekening moeten houden met onvoorziene omstandigheden, waardoor de datum van oplevering vertraagd kan worden. De aannemer zal zich zoveel mogelijk houden aan de overeengekomen opleveringsdatum, maar in het geval dat dit in redelijkheid niet mogelijk blijkt te zijn, bijvoorbeeld bij afwijkingen van de offerte of vertraagde (op)levering door derden, zal de opdrachtgever niet het recht hebben om zich op enigerlei wijze te beroepen op schadevergoeding, hoe ook genaamd, noch op annulering van de eenmaal aangevangen opdracht. Dit behoudens wat is geregeld in dwingendrechtelijke bepalingen.

2. De door de aannemer te verrichten werkzaamheden worden geacht een aanvang te hebben genomen, nadat zij de voor de bouw benodigde tekeningen zal hebben ontvangen en deze goedgekeurd zijn door zowel de daartoe aangewezen overheidsorganen, als de opdrachtgever. Bovendien dient de plaats waarop het bouwwerk geacht wordt te verrijzen door de aannemer in orde te zijn bevonden.

3. Wanneer de opdrachtgever zich niet houdt aan de prompte betaling van de vervallen termijnen van de bouwsom, zoals schriftelijk bij de aanneming is overeengekomen, zal de aannemer gerechtigd zijn om de termijn van oplevering te verlengen met een zodanige periode, als waarmee de opdrachtgever in gebreke blijft te betalen.

4. De opdrachtgever verplicht zich jegens de aannemer om de door derden uit te voeren werkzaamheden, welke niet in de aanneming begrepen zijn en daar dus buiten vallen, zodanig tijdig te doen verrichten, dat de voorgenomen bouw daarvan geen vertraging of nadeel ondervindt.

5. Indien en voor zover op het werk, waarop de overeenkomst van toepassing is, werkzaamheden worden uitgevoerd door derden op verzoek van de opdrachtgever, zonder dat de aannemer daarbij betrokken is, vallen die werkzaamheden niet onder de verantwoordelijkheid van de aannemer. Deze is voor enige consequentie van die uitgevoerde werkzaamheden niet aansprakelijk noch draagt hij ter zake enig risico, ook niet indien gebruik wordt gemaakt van materialen van de aannemer zoals bijvoorbeeld steigermateriaal. Het enkele feit dat de aannemer hiervoor toestemming heeft verleend doet aan het bovenstaande niet af.

6. Wanneer de uitvoering van het aangenomen werk dat nodig maakt, dit ter beoordeling van de aannemer, zal de opdrachtgever voor eigen kosten moeten zorgdragen voor voldoende gelegenheid om materialen te kunnen aan- en/of afvoeren en om materialen en werktuigen enz. te kunnen opslaan. De opdrachtgever is bovendien gehouden de kosten terzake van elektra, verwarming, water enz. benodigd voor de aangenomen bouw, voor zijn rekening te nemen. Het regelen van deze voorzieningen geschiedt door de aannemer tenzij schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen.

7. Indien de opdrachtgever zich het recht voorbehoudt om de aanschaf van bepaalde materialen zelf te verzorgen, of enig onderdeel van de bouw niet door de aannemer doet verrichten, zal de opdrachtgever verantwoordelijk/aansprakelijk zijn, voor alle daarvoor de aannemer uit voortvloeiende schadelijke gevolgen, zoals het niet tijdig kunnen aanvoeren van materialen en het niet tijdig kunnen uitvoeren van het aangenomen werk.

8. Na aanvoer van de benodigde materialen op het bouwwerk die (mede) onder toezicht van de opdrachtgever verblijven, draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid en het risico van verlies, beschadiging, diefstal en het anderszins verloren gaan van de materialen, gedurende die tijden, dat vanwege de aannemer niet aan het betreffende project wordt gewerkt. De opdrachtgever is gehouden om en verzekering te sluiten tegen eventueel tijdens de bouw te lijden materiële schade.

 Artikel 5. Garanties

1. Tenzij anders is overeengekomen, wordt van de nodige materialen en grondstoffen de normale handelskwaliteiten geleverd en verwerkt. De opdrachtgever die geen consument is, zal zich bij de aanvoer van de materialen van de juiste levering hebben te overtuigen. Reclames achteraf hoeft de aannemer niet te accepteren. Dit geldt eveneens voor de opdrachtgever die consument is voor zover deze althans in redelijkheid geacht mag worden te kunnen constateren, of op de juiste wijze is geleverd.

2. De aannemer acht zich gehouden om gedurende 30 dagen na oplevering van het bouwwerk aan de dag getreden gebreken te herstellen, zonder daarvoor enige vergoeding te verlangen. Deze gebreken moeten binnen de genoemde termijn schriftelijk ter kennis van de aannemer worden gebracht. Bovenstaande geldt echter niet voor gebreken bij constructies die door de opdrachtgever zelf zijn voorgeschreven en bij materialen en/of grondstoffen die door de opdrachtgever zelf zijn geleverd, of door derden, waarvoor de verantwoordelijkheid evenmin bij de aannemer kan berusten.

 Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. De aannemer aanvaardt aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit onjuiste en/of foutieve constructies, of berekeningen van onderdelen van het bouwwerk, zowel door de aannemer zelf, dan wel door derden in haar opdracht vervaardigd, alsmede voor nalatigheden veroorzaakt door hen die tijdens de bouw in dienst van de aannemer werkzaamheden hebben verricht, voorzover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering terzake gedane uitkering.

2. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de aannemer beperkt tot het factuurbedrag dat aan de opdrachtgever in rekening is gebracht met een maximum van €. 10.000, =.

3. De aannemer aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor andere schade dan hiervoor is vermeld zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, gevolgschade waaronder winstderving of materiële schade behoudens hetgeen is vastgelegd in de bepalingen van dwingend recht.

 Artikel 7. Betaling

1. Het door de opdrachtgever aan de aannemer te betalen bedrag wegens de aanneming van werk zal bestaan uit de overeengekomen aannemingssom, vermeerderd met eventueel opgedragen meerwerkzaamheden en verminderd met eventueel minderwerk, alsmede vermeerderd met de verschuldigde B.T.W., tenzij deze in de aanneemsom reeds mocht zijn verwerkt.

2. Bij betaling in termijnen zal de opdrachtgever verplicht zijn, om de termijnbedragen te voldoen binnen 8 dagen na verzending van de factuur door de aannemer. Na het verstrijken van deze termijn is de vordering van de aannemer op de opdrachtgever direct opeisbaar. De opdrachtgever is niet bevoegd om op de opeisbare vordering enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen of anderszins te verrekenen. Dit laatste met inachtneming van bepalingen van dwingend recht.

3. Bij niet tijdige en/of volledige betaling is de aannemer gerechtigd om de werkzaamheden aan de bouw stil te leggen, totdat volledige betaling van het vervallen bedrag heeft plaatsgevonden. Voorts wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 4.3.

4. Bij te late betaling is de opdrachtgever direct zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling, verschuldigd over het openstaande bedrag een rente te betalen van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt gerekend en is de aannemer gerechtigd haar vordering zonder nadere aankondiging ter inning uit handen te geven. De opdrachtgever is gehouden aan de aannemer de kosten van de buitengerechtelijke invordering te betalen, welke kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever de overige door de aannemer te lijden schade te vergoeden.

5. De aannemer heeft te allen tijde het recht om van de opdrachtgever zekerheidstelling te vragen voor het bedrag dat de opdrachtgever aan de aannemer ter zake van de gegeven en/of te geven opdracht verschuldigd zal zijn. Bij het ontbreken van zekerheidstelling zal de aannemer het recht hebben om de aangenomen bouwwerkzaamheden niet tot uitvoering te brengen, zonder dat de opdrachtgever op grond daarvan jegens de aannemer enige aanspraak kan doen gelden. Bij reeds aangevangen bouwwerkzaamheden en het ontbreken van de gevraagde zekerheidsstelling, heeft de aannemer het recht om de betaling van dat deel de aanneemsom te vorderen, waarvoor reeds is gebouwd, onverlet het recht van de aannemer om wegen winstderving geleden schade van de opdrachtgever op te vorderen.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Tekeningen en ontwerpen vervaardigd of ontwikkeld door of via de aannemer, blijven, ook na de beëindiging van de gegeven en uitgevoerde opdracht, eigendom van de aannemer, alsmede blijven de auteursrechten daarop bij haar berusten.

 Artikel 9. Toepasselijk recht

1. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en de aannemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 Artikel 10. Bevoegde rechter

1. Alle geschillen, voortvloeiende uit de overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of voortvloeiende uit nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen worden beslecht door de in de plaats van vestiging van de aannemer bevoegde rechter, behoudens na te vermelden beperking.

2. Wanneer bij een geschil de opdrachtgever een consument is en de aannemer zich schriftelijk op het onder 10.1 opgenomen beding beroept, wordt aan de opdrachtgever/consument nog één maand gegund – nadat het beroep is gedaan – om alsnog voor beslechting van het geschil door de volgens